Praca

11.07.2018

Kierowca - ładowacz w Zakładzie Oczyszczania Miasta / GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko: Kierowca - ładowacz w Zakładzie Oczyszczania Miasta / GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie / obsługa codzienna samochodu ciężarowego,
 • Załadunek, przewóz i wyładunek nieczystości,
 • Inne prace porządkowe.
Od kandydatów oczekujemy:
 • prawa jazdy kat. C,
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie ww. prac.
Dlaczego warto dla nas pracować?
Możesz wykazać się i pracować w profesjonalnym zespole nastawionym na realizację celów. Oferujemy ciekawą  i odpowiedzialną pracę, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, bardzo dobre warunki pracy, pewność zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, świadczenia socjalne.  

Listy motywacyjne, życiorysy zawodowe oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 7a (pokój nr 6, 11 lub 9), lub przesłać na adres:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a
67 – 200 Głogów

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami / Kandydatami.


UWAGA: Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Jeśli wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych (po zakończeniu tego procesu rekrutacyjnego) na potrzeby również przyszłych rekrutacji, proszę o wyrażenie zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7a na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Podpis kandydata


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 / 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. Mamy siedzibę  w Głogowie (67-200), przy ul. Przemysłowej 7a. Może się Pani / Pan kontaktować z nami osobiście, listownie, e-mailowo: suezglogow@suezglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 56.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (IOD), z którym może się Pani / Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych osobiście, listownie, e-mailowo iod@suezglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 46. Imię i Nazwisko inspektora ochrony danych podajemy na naszej stronie internetowej www.suezglogow.pl  
 3. Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz: art. 221, art. 222, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, w celu wykonania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem rekrutacji i z ewentualnym Pani / Pana zatrudnieniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia wprowadziliśmy szczególny nadzór nad terenem GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. wykorzystując środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring).
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani / Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli przeprowadzić proces rekrutacyjny i wybrać pracownika. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców:osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Nie będziemy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani / Pana dane osobowe przechowywać będziemy do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania przez Panią / Pana oferty. Nagrania obrazu przechowywać będziemy przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
 7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) posiada Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału przez Pana / Panią w procesach rekrutacyjnych i w dalszej konsekwencji z brakiem możliwości zatrudnienia.
 11. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
07.06.2018

Pracownik usług pogrzebowych - kierowca (kat. B) w Głogowskim Domu Pogrzebowym / GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko: Pracownik usług pogrzebowych – kierowca (kat. B) w Głogowskim Domu Pogrzebowym / GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Zakres czynności:

- wykonywanie ceremonii pogrzebowych,

- dokonywanie przewozów,

- przygotowanie grobów do pogrzebów,

-  mile widziane doświadczenie zawodowe w branży oraz prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

- stały etat w pełnym wymiarze czasu pracy,

- dodatki,  premie i bonusy zgodnie z regulaminem,

- możliwość rozwoju, uzyskania uprawnień, szkolenia na koszt pracodawcy,

- świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników spółki,

- pracę w dużej i stabilnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku.Podania, życiorysy zawodowe oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 7a (pokój nr 6, 11 lub 9), lub przesłać na adres:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a
67 – 200 Głogów

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatkami / Kandydatami.


UWAGA: Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Jeśli wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych (po zakończeniu tego procesu rekrutacyjnego) na potrzeby również przyszłych rekrutacji, proszę o wyrażenie zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7a na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Podpis kandydata


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 / 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. Mamy siedzibę  w Głogowie (67-200), przy ul. Przemysłowej 7a. Może się Pani / Pan kontaktować z nami osobiście, listownie, e-mailowo: suezglogow@suezglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 56.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (IOD), z którym może się Pani / Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych osobiście, listownie, e-mailowo iod@suezglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 46. Imię i Nazwisko inspektora ochrony danych podajemy na naszej stronie internetowej www.suezglogow.pl  
 3. Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz: art. 221, art. 222, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, w celu wykonania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem rekrutacji i z ewentualnym Pani / Pana zatrudnieniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia wprowadziliśmy szczególny nadzór nad terenem GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. wykorzystując środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring).
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani / Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli przeprowadzić proces rekrutacyjny i wybrać pracownika. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców:osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Nie będziemy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani / Pana dane osobowe przechowywać będziemy do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania przez Panią / Pana oferty. Nagrania obrazu przechowywać będziemy przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
 7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) posiada Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału przez Pana / Panią w procesach rekrutacyjnych i w dalszej konsekwencji z brakiem możliwości zatrudnienia.
 11. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.