Przetargi - Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu ciężarowego FS LUBLIN

Powrót
06.10.2017

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu ciężarowego FS LUBLIN

 Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu ciężarowego (FS LUBLIN)

GPK - SUEZ Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7A uprzejmie informuje, że posiada do sprzedania n/w pojazd:

 1. FS LUBLIN o numerze rejestracyjnym DGL F251
 • Rok produkcji 1999;
 • Dopuszczalna masa całkowita 2900 kg;
 • Dopuszczalna ładowność: 900 kg,
 • Pojemność silnika 2417 cm3;
 • Rodzaj paliwa diesel;
 • Stan licznika 207 269 km;
 • silnik „nie wchodzi” na obroty, prawdopodobnie konieczna naprawa pompy wtryskowej,
 • układ kierowniczy do przeglądu – nierówne zużycie opon,
 • samochód wymaga naprawy blacharsko - lakierniczej,
 • Brak badań technicznych.
 • Ubezpieczenie ważne do 31-12-2017

Zdjęcia pojazdu – stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Cena minimalna: 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100).

 1. Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu:a) Sprzedający spośród złożonych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę cenową, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego i przygotuje stosowną umowę sprzedaży,b) płatność: zapłata ceny nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT płatnej przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.c) wydanie pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi niezwłocznie (w terminie uzgodnionym przez strony) po podpisaniu stosownej umowy i zapłacie kwoty oraz potwierdzeniu przez Sprzedającego, że kwota zapłaty znajduje się na jego koncie.
 2. Do oferty należy dołączyć:                                                                                                                                                                                                                                                                  a) zaproponowaną cenę zakupu w/w pojazdu w zł brutto (zaoferowana cena nie może być niższa niż wskazana przez Sprzedającego cena minimalna),b) dane teleadresowe zainteresowanego:

         - osoba fizyczna (adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy)

          - podmioty gospodarcze/firmy (adres siedziby, NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS, telefon kontaktowy),

c) oświadczenie o treści, iż Kupujący zapoznał się z warunkami niniejszego postępowania i przedmiotem sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Szczegółowe informacje o w/w pojeździe oraz możliwość jego obejrzenia można uzgodnić telefonicznie pod nr. tel. 516- 818 – 921 – p. Paweł Kucharski – w godzinach pracy Sprzedającego tj. od poniedziałku do piątku od 06: do 14:00
5. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami wymienionymi w pkt 3 niniejszego ogłoszenia można złożyć faxem pod nr 076-7265-666 lub emailem na adres: suezglogow@suezglogow.pl albo przesłać pocztą na adres Spółki: (tj. GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., 67-200 Głogów,  ul. Przemysłowa 7A, Sekretariat –pokój nr 6) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:   „oferta –zakup pojazdu FS LUBLIN”w nieprzekraczalnym terminie – tj. do dnia 13.10.2017r.  do godz.14:00.